Bygdautvalg

Skåbu Bygdautvalg er et ideelt og upolitisk organ, valgt av bygdefolket med målsetting å fremme samarbeid og utvikling i Skåbu. Vi skal arbeide for å fremme et allsidig næringsliv og et godt og aktivt miljø som kan sikre bosettingen i bygda. Medlemmene velges på åpent årsmøte, for to år om gangen, til ulønnet verv.

Den økonomiske  driften av laget berges ved inntektene fra parkeringsplassen vi driver på Finnbølsbrenna, og fra kommunalt tilskudd.

Det er til enhver tid mange saker å ta tak i.

Bygdautvalgets styre har overordnet ansvar, men har valgt å delegere en del saker til undergrupper.

Oppsummering av året, 2019, og saker vi har jobbet med:

  • Opprettholdelse av ungdomsskolen i Skåbu: Året startet med en av de tøffeste sakene Skåbu har hatt på lange tider. I denne saken ble det gjort en enorm innsats både fra Bygdautvalget og innbyggere i Skåbu for å få beholde ungdomstrinnet ved skåbu Oppvekst. Mye har blitt gjort av møtevirksomhet, skriftlig dokumentasjon og fakta, samtaler, lobbyvirksomhet, politikermøte på skolen, fakkeltog, underskriftskampanjer og generelt et enormt engasjement i bygda, men flertallet i politikken hadde allerede bestemt seg, og ungdomstrinnet ble bestemt nedlagt. Bygdautvalget i samarbeid med SP anket, men tapte igjen hos Fylkesmannen. Dette har vært følelsesmessig tungt og utfordrende for Skåbu. Nå ser vi fremover, og jobber for å sikre barnehage og skole frem til ungdomsskolen.
  • Dalsbrua: Bygdautvalget har lagt inn mye tid og ressurser på Dalsbrua og bruas fremtid. Det er delte meninger og ønsker om Dalsbrua. Bygdautvalget har tatt kontakt med Gudbrandsdalsmusea som har vært her på befaring, lokale entreprenører har vært på befaring, Riksantikvaren, og dialog har blitt ført med Fortidsminnegruppa, Eidsiva, kommune, DNT og lokale. Eidsiva har fått rivingstillatelse fra Fylket, og Bygdautvalget har jobbet for å få en midlertidig utsettelse i arbeidet med å finne en løsning for bevaring av Brua med et eierskap som er økonomisk forsvarlig i henhold til fremtidig vedlikehold. Saken er i prosess.
  • Vedlikehold av Bygdahuset: Bygdahuset har dessverre hatt mangelfullt vedlikehold, noe som resulterer i et tak som lekker, vinduer som trekker, grunnmur som skaller av etc. Det er store økonomiske ressurser som må til for en fullstendig og nødvendig restaurering av bygdahuset vårt. Med begrensede midler og ressurser, er dette et arbeid som systematisk må foregå over flere år. Taket lekker, og vi har i bygdautvalget har derfor besluttet å prioritere reparasjon av taket. Vi har fått bevilget midler fra kommunen (ca. 95.00,-), hatt loddsalg som resulterte i over kr. 35.000,- inn på en spesifisert «vedlikeholds kto»., men vi er allikevel langt unna det reparasjonen faktisk vil koste oss. Vi har konkludert med at reparasjonen må settes ut til et eksternt entreprenørfirma av sikkerhetsmessige årsaker. Bygda må trå til på dugnadsarbeid der det er mulig, men kan ikke stå ansvarlig for takarbeidet. Vi søker om å få overført støtten til neste år, søker nye midler, og engasjerer et firma som kan påta seg restaureringen. Med et kostnadsoverslag på 500.000 – 850.000,- må dette arbeidet gjøres over flere år, og er langt mere omfattende og tidkrevende enn vi først hadde anslått. Saken er under prosess.
  • Asfalt på fortauet: Vi har etter mange år uten, endelig fått asfalt på fortauet. Det har vært mye kommunikasjon for å få til en asfaltering når både kommune og fylket mener de ikke står ansvarlige for asfaltering av Skåbus fortau i en ansvarsovertagelses prosess. Sak avsluttet.
  • Digital markedsføring og merkevarebygging: Det jobbes med en strategisk merkevarebygging av Skåbu via bl.a. digital markedsføring. Her er det satt ned en gruppe bestående av Ida Åsne Sande og Synne Grosberg. I samarbeid med Rene (Skåbu.com), bygdautvalget og reiselivsgruppa skal vi finne en felles digital plattform og visuell identitet for Skåbu. Det er søkt kommunale midler for iverksettelse og vi har fått bevilget midler til å lage en promo film for Skåbu. Bygdautvalget vil finne en egnet samarbeidspartner til våren, da filmen trolig vil bli fra sommerstid.
  • Samarbeid med kommune og politikere: Dersom vi skal få til en ønsket utvikling for Skåbu, og sikre Skåbus fremtid, er det helt nødvendig å ha en konstruktiv dialog med kommune, fylke og politikere. Dette krever relasjonsbygging, kommunikasjon og visualisering av bygdas potensial, utfordringer og utviklingsmuligheter, tilrettelegging for næringsutvikling og forskjønning av bygda. Vi har i løpet av 2019 invitert politikere og kommune til folkemøte og valgmøte i Skåbu. Dette skaper gode arenaer for verdifull og konstruktiv kommunikasjon.
  • Sosiale arrangementer: Det har vært arrangert sosialkveld på bygdahuset med Mukampen i regi av bygdautvalget. I tillegg har det vært arrangert folkemøte, valgmøte og årsmøte i og for bygda.

Dugnad: Bygdautvalget har arrangert vårrensken og julepynting, 17 mai pynting, plantet og vannet blomster.

Bygdautvalgets styringsgruppe valgt på årsmøtet 23. februar 2019 består av:

Jannicke Haug Doksæter, leder

Per Johan Vaterland, nestleder

Linn Therese Bugge Klevmoen, sekretær

Malin Therese Finsrud Dalsheim, kasserer

Steinar Veslum, styremedlem

Lars Kvaalen, styremedlem