Bygdautvalg

Skåbu Bygdautvalg er et ideelt og upolitisk organ, valgt av bygdefolket med målsetting å fremme samarbeid og utvikling i Skåbu. Vi skal arbeide for å fremme et allsidig næringsliv og et godt og aktivt miljø som kan sikre bosettingen i bygda. Medlemmene velges på åpent årsmøte, for to år om gangen, til ulønnet verv.

Den økonomiske  driften av laget berges ved inntektene fra parkeringsplassen vi driver på Finnbølsbrenna, og fra kommunalt tilskudd.

Det er til enhver tid mange saker å ta tak i.

Bygdautvalgets styre har overordnet ansvar, men har valgt å delegere en del saker til undergrupper.

I 2008 har vi undergrupper som arbeider med:

Reiseliv ( en svært aktiv gruppe som har eksistert i mange år, står for ulike tiltak for turister hvert år, og blant annet gir ut Skåbuguiden.)

Konsesjonsutvalg for Vinstravassdraget ( også en aktiv gruppe, med en eneste sak som de har slitt for i snart femten år.)

Skåbu, Liv Lågå, et arrangement som var nytt – og svært vellykket – i 2007. Bygdedager med særpreg!

Minnelund over Torger Iverstuen, – et underutvalg som vil nedlegge seg selv når oppdraget er fullført i september 2008.

Styringsgruppe for aktivitetsmidler og for et landbruksprosjekt.

I tillegg til underutvalgene, som arbeider med spesielle saker, forsøker Skåbu Bygdautvalg å gripe tak i, og arbeide med alt som måtte komme opp av ønsker/ problemer/ utviklingsmuligheter til Skåbus beste. Vi prøver alltid å ha i tankene hva Skåbus befolkning vil, og hva som er best for bygda.

Det siste året har vi for eksempel skaffet bygda et BMX-anlegg, en badeflåte, et kulturskoletilbud til 100 000 pr år, en minnelund over vår helt eksepsjonelle musiker Torger Iverstugun, i tillegg til at vi har arbeidet for bedre riksveg, bedre kommunikasjon ellers og bidratt i andre sammenhenger.

Stort sett  kan arbeidet vårt veldig greit oppsummeres med: Vi gjør så godt vi kan for Skåbu!

 

Derfor er det viktig for oss å ha kontaktflaten i orden! Ring eller skriv!
For tiden er lederen i Skåbu Bygdautvalg
Heidi Maurstad

TLF: 91 68 60 49