Category Archives: Bygdautvalg

Referat

Til stede: Sonja, Johnny, Lars, Heidi, Eva(ref)

Fraværende: Hilde

24/14

Tettstedsmidler: Kommunen er stort sett positive til våre forslag, med unntak av midler til felåsene. Kommunen foreslår at vi tar kontakt med landbrukskontoret for denne typen midler. Vi tar kontakt med Eldri Seim.

Ansvar: Eva

 25/14

Reparasjon og vedlikehold av fortau og gatelys. Vi tar kontakt med Per Søberg i Oppland fylkeskommune.

Ansvar: Lars

 26/14

Det utarbeides et velkomstbrev som BU sender til alle som flytter til bygda. Brevet skal inneholde relevant informasjon.

Ansvar: Heidi

27/14

Konsesjonsutvalg: Johnny jobber videre med saken og blir selv en del av denne gruppen.

Ansvar: Johnny

28/14

Felåser demonteres i tidsrommet 20-25 september.

Ansvar: Lars og Eva (Lars finner dato og varsler Eva)

29/14

Lagring av bålpanne, ute-møbler, samt felåsene i garasje for tråkkemaskin, vi spør Iver Ottar.

Ansvar Heidi

30/14

Landskapsarkitekt: Vi purrer opp svar fra sommeres befaring, når planen foreligger tar BU fellesmøte med Skåbu utvikling.

Ansvar: Heidi

31/14

Søppelkasser i forbindelse med ute-møbler (må være i orden til neste vår)

Ansvar Heidi

32/14

Under arbeidet med prosjektet ”Trivsel i Skåbu” ble det satt ned en gruppe som skulle jobbe med at alle innflyttere skulle finne seg godt til rette i Skåbu. Dette arbeidet gjenopptas. Leder av gruppen er Hanne Kvamme, Sonja er også medlem i denne gruppen.

Ansvar Heidi.

33/14

Opprydding på minnelund, samt tømming av bålpanne.

Ansvar: Lars

34/14

Skåbuvegen – Bu jobber videre med denne saken.